وادی ایمن

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تجملگرایی بد» ثبت شده است

در مطالب گذشته تعریفی از تجملگرایی، آثار سوء آن بر جامعه و عوامل ایجاد و گسترش آن مطرح شد. امروز برآنم تا یکی دیگر از عوامل درونی آن را بیان نمایم. عاملی که شناخت و مبارزه با آن نه تنها ریشه های تجملگرایی را در وجود آدمی می خشکاند، بلکه در برابر بسیاری از خطا ها و گناهان دیگر نیز آدمی را حراست می کند...

عوامل درونی گرایش انسان به تجملگرایی:

  1. حب دنیا: که در مطلب گذشته به آن پرداختم
  2. تکبر و خودستایی...
  • وادی ایمن

 

 

 

 

تجمل گرایی در لغت به معنای آراسته گرایی است. و در اصطلاح گرایش افراطی به استفاده از زینت های مادی در زندگی می باشد.

از آنجایی که گرایش به زیبایی یک امر فطری در نهاد آدمی است و از آنجا که خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد، در نگاه اول به نظر می رسد که تجمل نه تنها امری ناپسند نیست بلکه امری بسیار نیکو و منطبق با فطرت انسانی است. از اینجاست که باید بحث  از تجملگرایی را  تحت دو سرفصل جداگانه "تجمل گرایی خوب" و "تجمل گرایی بد" ادامه داد.

این بخش: تجملگرایی خوب...

  • وادی ایمن