وادی ایمن

نام خانوادگی : طریقت
تحصیلات : مهندس نرم افزار - طلبه