وادی ایمن

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

در مطالب گذشته از دو عاملِ: حب دنیا و تکبر به عنوان عوامل درونی در گسترش فرهنگ تجملگرایی در جامعه امروز، بحث شد، در این پست برآنم تا درباره سومین عامل درونی، تحت عنوان: بی نهایت طلبی، سخن بگویم...

 

  • وادی ایمن

در مطالب گذشته تعریفی از تجملگرایی، آثار سوء آن بر جامعه و عوامل ایجاد و گسترش آن مطرح شد. امروز برآنم تا یکی دیگر از عوامل درونی آن را بیان نمایم. عاملی که شناخت و مبارزه با آن نه تنها ریشه های تجملگرایی را در وجود آدمی می خشکاند، بلکه در برابر بسیاری از خطا ها و گناهان دیگر نیز آدمی را حراست می کند...

عوامل درونی گرایش انسان به تجملگرایی:

  1. حب دنیا: که در مطلب گذشته به آن پرداختم
  2. تکبر و خودستایی...
  • وادی ایمن

 

 

در پست قبلی درباره عوامل بیرونی که در گسترش فرهنگ تجمل گرایی موثر است صحبت شد. در این پست برآنم تا از عوامل درونی آن صحبت کنم. البته چون بحث از عوامل درونی بسیار مهم است و گستره بسیار وسیعی دارد و چون جنبه درمانی هم دارد، یعنی درمان تجملگرایی با اصلاح عوامل درونی امکان پذیر است واگر عوامل درونی اصلاح گردد، هیچ عامل خارجی نمی تواند آدمی را به این سبک زندگی وادار نماید، بحث از عوامل درونی را در چند پست مجزا پیش می گیرم.

 

عوامل درونی

1.حب دنیا

  • وادی ایمن

در گذشته، در باب تجمل گرایی، به تبیین موضوع، مرزها و مضرات آن پرداختم. بی شک اگر از طرح معضلات اعتقادی یا اجتماعی مختلف، به دنبال نتیجه عملی مطلوب باشیم، باید ریشه های بروز و ظهور آن را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم راهکارهای مناسب را شناسایی کرده و به درمان بپردازیم. چراکه تا دلیل بیماری مشخص نباشد، ارائه راهکار درمانی غیر ممکن است.

با توجه به این امر سعی دارم عوامل پیدایش این سبک زندگی غلط و گسترش آن در جامعه را مورد ارزیابی قرار دهم.

شاید بتوان برای بیماری تجملگرایی، به دو دسته از عوامل اشاره نمود، یکی عوامل بیرونی و دیگری عوامل درونی.

 

در این پست به عوامل بیرونی می پردازم...

  • وادی ایمن